Klauzula informacyjna

Kim jesteśmy?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Etancelle Aesthetic Company;
Al. Jana Pawła II 27; 00-867 Warszawa, NIP 671-158-38-90, REGON 331306381,
tel.: +48 22 398-77-36, e-mail: biuro@etancelle.pl

Cel przetwarzania

Państwa dane, w zależności od relacji nas łączących, będziemy przetwarzać w celu:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w Serwisie, prowadzenia i obsługi konta Użytkownika, realizacji złożonego zamówienia – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego poprzez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych nieobowiązkowych podstawą prawną jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kontakt z nami

W przypadku kierowania do nas korespondencji (tradycyjnej, elektronicznej) lub nawiązywania z nami połączeń telefonicznych może dość do przetwarzania podanych w ten sposób przez Państwa danych osobowych, którego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli nasz prawnie usprawiedliwiony interes jakim jest możliwość dokonania odpowiedzi, zarejestrowania wpływu, wykonania żądania strony.

Czy udostępniamy komuś Państwa dane?

W niektórych sytuacjach Właściciel witryny ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Właścicielu witryny. Dotyczy to takich grup odbiorców jak:

 1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
 2. kurierzy,
 3. kancelarie prawne i windykatorzy,
 4. operatorzy płatności,
 5. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony,
 6. firmy, świadczące usługi marketingu, wsparcie informatyczne na rzecz Właściciela witryny.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, lub ustania obowiązku prawnego, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Mają Państwo prawo złożyć do nas wniosek z żądaniem:

 • dostępu do danych Państwa dotyczących oraz ich sprostowania,
 • usunięcia danych, ale w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO,
 • w przypadkach określonych w art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
 • uznania Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO,
 • przeniesienia danych, które przetwarzamy w systemach informatycznych w związku z wykonaniem umowy,
 • w zakresie, w jakim dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.

Wniesienie skargi

W sytuacji, gdy uznają Państwo, że nasze działania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, narusza Państwa prawa i wolności możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Czy podlegają Państwo profilowaniu na podstawie podanych danych?

W stosunku do Państwa mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Przetwarzanie danych na portalach społecznościowych

Administrator przetwarza Dane osobowe odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter, Google+). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

Przekazywanie danych poza EOG

Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.