§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający do adresem: aqskinsolutions.pl prowadzony jest przez Etancelle Aesthetic Company z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 27; 00-867 Warszawa, NIP 671-158-38-90, REGON 331306381, tel.: +48 22 398-77-36, E-mail: biuro@etancelle.pl
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. Przeglądarka internetowa:
   1. Powinna być zaktualizowana do najnowszej wersji (IE, Firefox, Chrome, Safari),
   2. Powinna mieć włączoną obsługę ActiveX i JavaScript oraz cookies.
  2. Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.
  3. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest połączenie z siecią Internet.

§ 2 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument, wraz z załącznikami. Określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, zawierania umów na odległość, ich wykonywania, zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Użytkownik nie jest osobą fizyczną domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do jego reprezentacji w świetle przepisów prawa.
 3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego.
 4. Sklep internetowy (Serwis, Witryna internetowa) – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym: aqskinsolutions.pl.
 5. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usługi, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, którą Użytkownik może nabyć w Sklepie internetowym. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane przez niego towary są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
 7. Ceny – wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są podawane w walucie polskiej (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie podatki i opłaty skarbowe). Ceną wiążącą jest cena, po jakiej Użytkownik zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, który uzależniony jest od sposobu jej realizacji. W niektórych przypadkach do ceny mogą być doliczone opłaty wynikające z wybranej formy płatności, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed sfinalizowaniem zamówienia.
 8. Sprzedawca – podmiot prowadzący Sklep internetowy wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 9. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależenie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przetwarzania.
 10. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
 11. Polityka prywatności – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Stanowi załącznik do Regulaminu i jest dostępna na stronie Sklepu internetowego.
 12. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Sprzedawcy wysłane Użytkownikowi drogą elektroniczną.
 13. Zakupy bez rejestracji – usługa dla Użytkowników umożliwiająca dokonanie zakupu Towaru bez konieczności rejestracji w Sklepie internetowym.

§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie internetowym.
 2. Prowadzenie konta Użytkownika.
 3. Przesyłanie wiadomości e-mail.
 4. Newsletter – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne.
 5. Przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i jego przebieg.
 6. Realizacja zamówień, przebieg realizacji reklamacji.

§ 4 Konto

 1. W celu utworzenia Konta niezbędna jest rejestracja Użytkownika.
 2. Do rejestracji niezbędne są dane: imię, nazwisko, adres (kraj, ulica, kod pocztowy i miasto), nr telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika. Opcjonalnie można podać nazwę działalności gospodarczej (firma).
 3. Użytkownik zapewnia, że dane przez niego podane są zgodne z prawdą.
 4. Rejestracja Konta oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, która dotyczy Konta. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, a Konsument może odstąpić od niej na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Użytkownik nie może umieszczać w Sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści i innych danych o charakterze bezprawnym.

§ 5 Dokumentacja zakupów

 1. Sprzedawca wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT, w zależności od dyspozycji Użytkownika.
 2. W przypadku odstąpienia Konsumenta od Umowy sprzedaży na odległość, lub uznaniu reklamacji, po otrzymaniu Towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą wraz z prośbą o jej potwierdzenie.
 3. W przypadku braku potwierdzenia faktury korygującej w terminie 5 dni od daty otrzymania pierwszej wiadomości, Użytkownik otrzyma wiadomość z prośbą o potwierdzenie faktury korygującej.

§ 6 Zamówienia

 1. Treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Użytkownik składa zamówienie w celu złożenia oferty nabycia towaru.
 3. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 4. Użytkownik zapewnia, że dane podane przez niego przy składaniu zamówienia są zgodne z prawdą.
 5. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach zamawia Użytkownik pod wskazany przez siebie adres dostawy.
 6. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca prześle na wskazany adres e-mail Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia. Z chwilą przyjęcia przez Użytkownika oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia, pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
 7. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość w formie papierowej.

§ 7 Ceny i płatności

 1. Najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Sprzedawca, informuje Użytkownika o ostatecznej łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym kosztach transportu, kosztach płatności itp.
 2. Sprzedawca informuje Użytkownika o dostępnych sposobach płatności, a jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dodatkowa opłata, Sprzedawca informuje o tym Użytkownika najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.
 3. O terminie płatności Sprzedawca informuje Użytkownika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 4. Użytkownik dokonuje płatności, za zamówiony towar, w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
 5. Do wyboru pozostają następujące opcje płatności:
  1. Kartą płatniczą lub kredytową – Stripe, Inc.,
  2. Przelewem błyskawicznym – Przelewy24.pl.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje płatności gotówką.
 7. Operatorem płatności wymienionych w § 7 ust. 5 pkt jest platforma Stripe.com, której właścicielem jest Stripe, Inc z siedzibą w San Francisco, CA 94103, przy 510 Townsend Street.

§ 8 Sposób realizacji zmówienia i dostawa

 1. Użytkownik zostaje poinformowany o sposobach oraz terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną.
 2. W przypadku gdy występuje dodatkowy koszt dostawy, Użytkownik otrzymuje o tym informację w sposób pisany w § 8 ust. 1.
 3. O ograniczeniach dotyczących dostawy Towaru Użytkownik otrzymuje informację na początku składania zamówienia.
 4. Możliwe do wyboru formy dostawy:
  1. Dostawa kurierem,
 5. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym we wiadomości do Konsumenta, Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.

§ 9 Odstąpienie od umowy i jego skutki

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem.
 2. Konsument zachowuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. Użytkownik nie ponosi kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia podczas procesu składania zamówienia.
 3. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 4. Termin na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru rozpoczyna się od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jego posiadanie.
 5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie od umowy może zostać złożone przez Konsumenta w dowolny sposób.
 6. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Potwierdzenie przyjmuje formę pisemną.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, m.in.:
  1. Których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. Której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności przydatności do użycia.
 8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru. Zwrotowi nie podlegają dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności tym samym sposobem płatności, jakiego użył Konsument, chyba że ten wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będący wynikiem jego otwarcia. Przekroczenie powyższych granic nie wyłącza możliwości odstąpienia od umowy.
 11. Konsument zwróci rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 12. Konsument zwraca towar wysyłając go na adres sprzedawcy.
 13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub otrzymania dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 10 Zakup bez rejestracji

Do dokonania zakupu bez rejestracji konieczne jest:

 1. Zaakceptowanie Regulaminu,
 2. Podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (tj. adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki towaru, imię i nazwisko, a w przypadku zakupu towaru przez przedsiębiorcę również nazwy działalności oraz numeru nip).

§ 11 Odpowiedzialność za wady Towaru i reklamacje

 1. Towary oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta, sprzedawcy lub dystrybutora. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie produktu lub przy opisie danego produktu na stronie Sklepu internetowego.
 2. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
 3. W przypadku ujawnienia uszkodzeń opakowania przesyłki należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. Sprzedawca na zasadach rękojmi ponosi odpowiedzialność jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 5. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłączeniu ulegają przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 6. Sprzedawca dostarcza towar bez wad oraz, w stosunku do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
 7. W przypadku gdy Użytkownik nie jest Konsumentem:
  1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona,
  2. Odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłączenie szkodę rzeczywistą,
  3. Odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia,
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich, w tym operatorów pocztowych, usług internetowych itp.,
 8. Klient, który nie jest Konsumentem obowiązany jest zbadać Towar w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Towaru) i zgłoszenia Sprzedawcy, w tym terminie, wszelkich zastrzeżeń, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w przyszłości.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Użytkownikowi.
 10. Korzyści i ciężary, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Użytkownika, nie będącego Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (operatorowi pocztowemu, kurierowi) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Użytkownika.
 11. W przypadku określonym w § 11 ust. 10 Sprzedawca nie odpowiada za działanie lub zaniechanie przewoźnika, w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu jego przyjęcia do przewozu aż do wydania go Użytkownikowi nie będącemu Konsumentem. Sprzedawca nie odpowiada wtedy również za opóźnienie przesyłki.

§ 12 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego oraz umów zawieranych za jego pośrednictwem można składać mailowo, telefonicznie lub pisemnie na adres podany w § 1 ust. 1.
 2. Składając reklamację należy opisać wadę i sprecyzować żądanie.
 3. Do reklamacji z tytułu rękojmi należy dołączyć dowód zakupu (np.: paragon, fakturę, wyciąg z konta).
 4. Zaleca się, aby wysłanie przesyłki ze zwracanym Towarem było poprzedzone zgłoszeniem zwrotu.
 5. Użytkownik wykonujący prawa z tytułu rękojmi, jest obowiązany (na koszt Sprzedawcy) dostarczyć wadliwy Towar na adres sprzedawcy.
 6. W przypadku konieczności uzupełnienia podanych w reklamacji danych lub informacji, Sprzedawca niezwłocznie poprosi Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie, wskazując również formę dostarczenia uzupełnień.
 7. Sprzedawca rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu oświadczenia zawierającego żądanie Użytkownika.
 8. Termin zawarty w § 12 ust. 7 nie dotyczy reklamacji, w której Użytkownik chce odstąpić od umowy.
 9. Sprzedawca o wyniku rozpatrzenia reklamacji informuje Użytkownika mailowo lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 13 Newsletter

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik będzie otrzymywać na podany przez siebie adres e-mail informacje Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysłanie przez Sprzedawcę.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kontakt ze Sprzedawcą.

§ 14 Działania zabronione

 1. Zabronione są wszelkie działania Użytkownika sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem lub nie dozwolone wprost przez Regulamin, a w szczególności:
  1. Które utrudniałyby pracę Sprzedawcy, lub czyniły ją niemożliwą, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego lub zawartości,
  2. Korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych,
  3. Podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy innych Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 2. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp Użytkownika do indywidualnego konta w przypadku gdy Użytkownik korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgody z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu.

§ 15 Dane osobowe

Proces przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o ich Administratorze, celach przetwarzania, uprawnieniach osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności oraz Klauzuli informacyjnej stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2020r. do chwili jego odwołania lub wprowadzenia w nim zmian.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie w każdym czasie, a w szczególności gdy będzie tego wymagało wprowadzenie nowych funkcjonalności Sklepu internetowego lub dostosowanie do zmian w przepisach prawa.
 3. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu po przez informację wysłaną na adresy e-mail (w stosunku do Użytkowników posiadających Konto), a także poprzez jego opublikowanie.
 4. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepów Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
 5. W przypadku stwierdzenia nieważności lub zmiany któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją organu lub sądu, pozostałe jego zapisy pozostają w mocy.
 6. Sklep internetowy podlega jurysdykcji prawa polskiego, które jest właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem.
 7. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 8. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 10. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
  1. Cookies,
  2. Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.
 11. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych.
 12. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryn Sklepu internetowego.
 13. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.